Uwaga:

Nasze salony
Producenci
 • Rejestracja

  Kod rabatowy naliczany jest automatycznie.

Karty podarunkowe

Regulamin Kart Podarunkowych

 

§1

 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady sprzedaży i realizacji Kart Podarunkowych.
 2. Regulamin dotyczy Salonów Sprzedaży oraz Sklepu internetowego.

§2

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Wydawca - Xland Sp. z o. o, sp. K. z siedzibą w Żorach przy ul. Malinowej 1.
 2. Salon Sprzedaży – punkt sprzedaży Towarów, położony na terytorium Polski.
 3. Sklep Internetowy - sklep internetowy o domenie https://ewozki.eu/.
 4. Karta Podarunkowa – karta oraz zawarta na niej kwota stanowi odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży lub w Sklepie Internetowym.
 5. Nabywca – osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową.
 6. Użytkownik – posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży.
 7. Towar – wszelkie towary zakupione w Salonach Sprzedaży lub Sklepie Internetowym, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Karta Podarunkowa jest bonem towarowym i nie jest kartą płatniczą.
 2. Wartość Karty Podarunkowej wyrażona jest w PLN.
 3. Wartość Karty Podarunkowej równa jest kwocie na niej zawartej.
 4. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu jej wydania Nabywcy w Salonie Sprzedaży lub od momentu opłacenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży lub w Sklepie Internetowym.

§4

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej, wraz z zapisaną na niej kwotą, zadeklarowaną przez Nabywcę, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 1 przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 3. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową o wartości niższej niż, suma wartości zakupionych produktów różnica kwotowa nie jest zwracana.
 4. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa od kwoty zawartej na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić inną formą płatności akceptowalną w Salonie Sprzedaży lub Sklepie Internetowym.
 5. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

§5

 1. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi oraz wymianie na środki pieniężne.
 2. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy.
 3. Po upływie terminu ważności Karty Podarunkowej (12 miesięcy), płatność kartą nie może być zrealizowana. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 4. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej środki zawarte na Karcie Podarunkowej pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

§6

 1. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
 2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności: - upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, - niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,
 3. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (zgubione, skradzione) po ich wydaniu Nabywcy.
 5. W wypadku utraty lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 6. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

§7

 1. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepie Internetowym przy użyciu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe środki w kwocie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi.
 2. Nowe środki będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.

§8

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze wybranego Salonu Sprzedaży uszkodzoną Kartę Podarunkową. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową o wartości, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa, będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej.
 3. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych salonów. Naprawioną Kartę Podarunkową Wydawca przekaże do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja.

§9

 1. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.ewozki.eu.
 4. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie, w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę, na adres Wydawcy wskazany w §2 ust. 1 Regulaminu.
 5. Z Regulaminem można zapoznać się w Salonach Sprzedaży lub na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://ewozki.eu/Kartapodarunkowa
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2020 do odwołania.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl